بنام خدا 

صورتجلسه انجمن

در جلسه ای در هفته اول اردیبهشت ماه تصمیم گرفته شد که دانش آموزان فعال ومنتخبین نماز وبرترین علمی را در  یک  اردو ی تفریحی ،فرهنگی شرکت دهیم وبا توجه به هماهنگی اداره اموزش وپرورش ناحیه دو ارد وگاه شهید باهنر  (قلعه تک)بعنوان مکان انتخاب شد ودر تاریخ 98/2/14اردو برگزار شد.انجمن اردوها از ابتدا در جریان اجرای اردوی یک روزه بوده است وبا شورای مدرسه همفکری وهمکاری نمودند. 
مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها